Quan ly du an dau tu xay dung cong trinh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chi tiết sản phẩm

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Quan ly chat luong cong trinh xay dung

Quan ly chat luong cong trinh xay dung

Nội dung khóa học

Chuyên đề I : Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan điến dự án đầu tư XDCT.

– Mục tiêu ,yêu cầu của QLDA đầu tư XD công trình, nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT.

2. Trình tự ,thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:

– Lập, thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư XDCT, thực hiện hiện dự án đầu tư XDCT.

– Điều chỉnh dự án đầu tư XD công trình ,điều kiện năng lực của tổ chức các nhân trong hoạt động XD, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư XD công trình.

3. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chuyên đề II : Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

– Mục đích ,yêu cầu lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

– Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

– Trình tự , thủ tục lựa chon nhà thầu, hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề III : Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

– Nguyên tắc ký hợp đồng XD, các loại hợp động trong hoạt động XD, hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng, quản lý thực hiện hợp đồng XD

– Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, xử lý tranh chấp hợp đồng

Chuyên đề IV : Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

– Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

– Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

– Lập, phê duyệt duyệt tiến độ của dự án

– Quản lý tiến độ của dự án

Chuyên đề V : Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

– Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

– Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chuyên đề VI : Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình

– Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư XD công trình, nội dung chi phí dự án đầu tư XD công trình

– Lập tổng mức đầu tư : Lập dự toán xây dựng công trình

– Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư XD công trình giá xây dựng công trình

– Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề VII : Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

– Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

– Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề VIII : Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

– Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư, tạm ứng vốn đầu tư, thanh toán khối lượng hoàn thành

– Quy trình, thủ tục thanh toán

– Trách nhiệm, quyền hạn của Ban QLDA, chủ đầu tư ,nhà thầu

2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

– Khái niệm &phân loại quyết toán vốn đầu tư, nội dung báo các quyết toán hồ sơ trình duyệt quyết toán.

– Trình tự ,thủ tục quyết toán vốn đầu tư : Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989

P. Đào tạo  Email: Khoahocdauthauxaydung@gmail.com